fbpx

אוורור מבנים

אוורור מוגדר כאספקת אוויר צח למרחב

אוורור  מבנה תקין דורש תנועה או סירקולציה של אוויר בתוך החלל ושמירה על טמפרטורה ולחות בטווח שמאפשר אידוי נאות של זיעה מהעור.
מגורים ועבודה בסביבה נוחה, בריאה ונעימה הינם צורך בסיסי לכל אדם.

הרגשתנו תלויה באיכות האוויר שאנו נושמים ולכן במטרה לאפשר לאדם לנשום אוויר הנקי מהצטברות: דו-תחמוצת הפחמן, עשן סיגריות, ריחות וכדומה, יש לגרום להוצאת האוויר המזוהם אל מחוץ לחדר ולאפשר אוורור וזרימת אוויר טרי ונקי אל תוכו.

פקודת הבטיחות בעבוד, נוסח חדש תש”ל ל-1970 , סימן ג’ :סעיף 27 :

אוורור “אמצעים יעילים ונאותים יינקטו כדי להשיג ולקיים, על ידי מחזור אוויר צח, אוורור מספיק בכל חדר עבודה וכדי ליטול, במידה שהדבר מעשי נזקים של אדים, אבק וזוהמה אחרת העלולים להזיק לבריאות והמתהווים כדי תהליך או עבודה המבוצעים בפועל “.

כאשר אין אפשרות להשיג אוורור טבעי ניתן במקרים רבים להפעיל אוורור מאולץ ולקרר מבנה ע”י מכשיר אוורור .

אוורור למפעלים